Auksjonsvilkår 

Alle gjenstander som auksjoneres på våre nettauksjoner og
"live nettauksjoner" blir beskrevet etter beste evne og kunnskap. Samtlige
objekter selges i den stand de fremstår. Innleverte gjenstander tilhører
eieren frem til hammerslag, hvoretter eierskap blir overført til kjøper
etter at full betaling er mottatt og bekreftet hos Olemann & Co AS.
Betaling skjer via nettbank, kontant eller med bank Accept/ VISA

Vurderingspriser tjener bare som en veiledning i forhold til antatt
markedspris / verdi. Vår vurdering kan derfor avvike vesentligfra hva
som faktisk oppnås av pris ved hammerslag.
Kunde ID/ Personnummer kreves for å være registrert som kunde hos oss.
«Søknad» om kundenr. med brukerkonto hos Olemann & CO AS, må skje
og være gjort, før man får lagt bud i våre pågående nettauksjoner.
Søknad om kundenummer med tilsluttet bruker konto hos oss, gjøres via
vår hjemmeside. Når registreringsskjemaet er utfylt med korrekt fødsels-
nummer og epostadresse, får man en standard "disponibel" bud kreditt på
75.000,- Nok. Dersom kunden ønsker å legge bud på flere gjenstander
eller budene overstiger innvilget kreditgrense, må kunden selv ta kontakte
med Olemann for å avtale utvidelse av kreditten for å kunne legge
ytterligere bud. Økning av standard kunde kreditt er enkel prosedyre. 
Kreditten fungerer kun som "budgiver- kreditt" ingen varer vil bli utlevert
kjøper,før betaling av varen er utført og bekreftet mottatt i sin helhet
til / av Olemann & Co AS

Kundenummer med tilsluttet konto er strengt personlig og kan ikke overføres
til en annen person. Det er strengt forbudt for en registrert kunde å by på egne
innleverte auksjonsvarer, for å forsøke å "drive" opp budene / prisen.
Se ansvarsforhold for dette under eget punkt i "SALGSAVTALE" dersom du er selger.

BUDGIVNING
Alle bud er bindende for budgiver og skjer i henhold til vår budstige. 
      1,- Nok Økning mellom Nok 0 - 20
      5,- Nok Økning mellom Nok 20 - 50
    10,- Nok Økning mellom Nok 50 - 100
    20,- Nok Økning mellom Nok 100 - 400
    50,- Nok Økning mellom Nok 400 - 2.500
  100,- Nok Økning mellom Nok 2.500 - 10.000
  200,- Nok Økning mellom Nok 10.000 - 15.000
  500,- Nok Økning mellom Nok 15.000 - 25.000
1000,- Nok Økning mellom Nok 25.000 - og oppover

Betalingsbetingelser
Etter hver avsluttet auksjon tilsendes kjøper en faktura via den registrerte epostadresse, kunden har registrert i tilknytning
til registrering av brukerkontoen. Fakturaen MÅ betales senest 5 dager etter avsluttet auksjon.
De kjøpte objekter må hentes senest 7 dager etter avsluttet auksjon. Dersom du ønsker å gjøre avtale om oppbevaring av
kjøpte gjenstander, for senere avhenting må dette avtales innen og senest 5 dager etter auksjonen er slutt.
Foreligger det ingen avtale om senere henting, vil du som kunde bli belastet for 150,- NOK pr. gjenstand, pr. påbegynt uke.
Rett til slik belastning gjøres gjeldende fra og med dag 8, etter auksjonens slutt. Ønsker du det avtale om transport eller sending av
kjøpte objekter, skal uansett fakturaen for kjøpte objekter betales innen 5 dager. Betaling for transport eller porto, emballasje og
ekspedisjon gjøres etter inngått avtale om dette, i egen faktura.
Normalt brukes Postens takster + gebyr for emballasje / pakking.
Det er kjøpers plikt å følge opp rettidig betaling og avtale om oppbevaring eller henting Fra den 8. dag vil fakturaen bli overført
vårt inkassobyrå for videre oppfølging.

Salær og avgifter
Et kjøper salær blir tillagt alle hammerslag priser med 20 % inkl. mva. Vi har et hammerslag avgift på 20,- på alle våre auksjoner.
For såkalt bildende kunst som hos oss, selges for mer enn 2500 kr vil det være en tilleggsavgift på 5 %, kjent som videresalgs rettighet -
kompensasjon til kunstneren på 5 % - av "klubbet" salgspris, - såkalt Følge rett (Droit de suite).

Henting
Henting av kjøpte gjenstander kan skje i auksjonslokalet - mandag til fredager fra kl 12.00 - 17.00, eller etter avtale
Henting av kjøpte auksjonsobjekter skal og må skje snarest, i løpet og senest de påfølgende 7 dagene etter hver auksjonen er slutt.
Dersom en gjenstand ikke er betalt og avhentet innen dag 8 etter auksjonens slutt, tilkommer gebyrer for sen betaling og oppbevaring
som beskrevet i punkt om BETALINGSBETINGELSER. Fra den 8. dag vil fakturaen bli overført vårt inkassobyrå for videre oppfølging.

Forhånds bud
Mulighet for å avgi forhånds bud tilbys gratis. Olemann byr på ønsket gjenstand, på vegne av deg, opp til den pris du har fastsatt som
Max-bud. Forhånds bud kan også gis via e-post. Vår epostadresse for bud er: nettauksjonen@olemann.com.
Ved å fylle ut registreringsskjemaet via vår hjemmeside kan du selv legge forhånds bud, eller delta i våre nettauksjoner og
REALTIDS NETTAUKSJONER. Dine registrerte opplysninger hos olemann.com vil bli behandlet strengt konfidensielt, opplysningene
er kun avsett til internt bruk, Dine opplysninger vil ikke under noen omstendighet bli gitt videre til annen part. Som registrert kunde
aksepterer du at olemann.com kan sende deg nyhetsbrevog annen kommunikasjon, som omhandler olemann.com, via epost og SMS.

Reklamasjon
Reklamasjoner på kjøpte auksjonsgjenstander aksepteres ikke. Gjenstandene selges i den foreviste og eksisterende tilstand.
Det påhviler kjøperen et eget ansvar å nøye inspisere, kontrollere, og danne seg en mening om gjenstandens tilstand.
Kan budgiver ikke møte selv kan han sende andre i sitt sted for inspeksjon av objekter. Det er av denne grunn vi har åpne visninger.
I det vi anser våre auksjoner som "offentlige" med åpen budgivning, og samtlige gjenstander er utstilt i auksjonslokalet i god tid før auksjonen
arrangeres og avsluttes, aksepterer du som kunde at kjøpslovens punkt om "angrerett og angrefrist" ikke gjelder i våre auksjoner.
Angrerett kan kun hevdes i det øyeblikk selger har oppgitt feil informasjon om gjenstanden, eller gjenstanden har vesentlige defekter eller avvik
fra den beskrivelsen som er gjort av objektet. Alle gjenstander som selges på våre auksjoner vil være utstilt for åpen visning i våre lokaler,
hele uken forut for auksjonens avsluttning, eller etter avtale i telefon 639 65 700

FORBEHOLD OM TEKNISK SVIKT / Force majeure
Olemann & Co AS har lagt ned store ressurser med det formål om å få et driftssikkert og pålitelig auksjonssystem.
Dette utelukker likevel ikke at teknisk svikt kan forekomme og hindre auksjonen å forløpe som forventet. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten
til å stanse en pågående auksjon, midlertidig eller permanent. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en avsluttet auksjon,
selv om en kjøper har fått melding om tilslag på et objekt, uten at dette medfører ansvar for oss.
Nettauksjonens tekniske gjennomføring avhenger også av lokale forhold hos den enkelte kunde (eget datautstyr, internettlinjer o.l.).
Olemann & Co AS er ikke ansvarlig for at dette fungerer. Klokken som teller ned til auksjonsslutt, kjører på kundens egen maskinenhet.
Den vil derfor fortsette å telle ned selv om kontakten med vår server skulle være brutt. I slike tilfeller vil budgiver for eksempel kunne gå glipp av
oppdateringer som overbud eller lignende. Kunden er selv ansvarlig for at kontakten mot internett er intakt.
Vi anbefaler derfor kundene å oppdatere nettsiden med jevne mellomrom (trykke «refresh», dvs laste inn siden på nytt).
Dersom du åpner opp "auksjonsobjektet" i eget vindu, vil auksjonen oppdateres automatisk.
Dette skjer normalt ikke, dersom auksjonen vises i listeformat, kun når du er inne på. objekt. 

SE ØVRIG INFO OG KUNNGJØRING OM VISNINGSTIDER I HVER AUKSJONS INFORMASJON

Olemann & Co AS, 
- auksjonsgodsforretning -
Eidsvoll 15. februar 2015